Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti

Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti predstavljaju otvorenu i besplatnu radionicu za studente sa akademskim aspiracijama, konstruisanu sa ciljem da se pomogne svakom individualnom studentu da se razvija u smjeru polihistora. Ova otvorena predavanja namijenjena su prevashodno razvoju izvan okvira primarne oblasti, pa tako nisu ograničena na specifičnu tematiku i ciljana su kako bi obezbijedila šire obrazovanje.

Predavanja se organizuju na sedmičnom nivou, a popratni i dodatni materijali se dijele na relevantnom Discord serveru, gdje studenti imaju mogućnost diskusije, kao i predlaganja tema za buduća predavanja. Odabrana tematika se obrađuje u okviru modula sačinjenih od vezanih predavanja, tipično u trajanju od 4 do 8 sedmica, zavisno od tematike. Obraživana tematika uključuje, po potrebi, i individualne zadatke, kao i mentorski rad sa studentima.

Obrađivane teme i moduli

Uvod u mašinsko učenje
 • Klasifikacija i regresija
 • Statističko učenje
 • Nadgledano učenje
 • Neuronske mreže
 • Arhitekture neuronskih mreža i tipovi slojeva
 • Učenje sa transferom
 • Informacioni sadržaj modela
 • Učenje sa podstrijekom
 • Etičke posljedice primjene vještačke inteligencije
Osnovni elementi muzičke teorije
 • Uvod u akustiku
 • Intervali, kvintni krug, fizička i istorijska osnova terminologije
 • Ritam, melodija i harmonija
 • Notni zapis – ritmičke jedinice
 • Notni zapis – tonovi, intervali, skale
 • Tonaliteti i modusi
 • Artikulacije i instrumentalizacija
 • Muzičko uslovljavanje i biološka muzička intuicija
 • Kompozitorske tehnike za indukovanje emocija
 • Šta razlikuje muziku od niza zvukova?
Primjena elementarnih zakona fizike na svakodnevne probleme

Motivacija

Racionalnom čovjeku postaje očigledno u kojoj mjeri i kojom brzinom stare institucije propadaju i bivaju potisnute novonastalim ideološkim strujama. Akademska institucija ovdje nije izuzetak. Štaviše, zbog svojih osnovnih načela, ona predstavlja najveću prepreku za institucionalizaciju tih ideoloških težnji, ali, kako se čini, univerziteti i škole sve više popuštaju pod ovim pritiscima. Ovo je problem koji sam detaljno izložio u svom radu Destruktivni uticaj posthumanističke semiotičke ideologije na akademiju kao arhetipni entitet, gdje sam, na osnovu detaljnog izlaganja, izveo zaključak da je jedini način da se originalna, platonska, institucija akademije očuva taj da se izbjegne „ptolomizacija“ problema, odnosno njegovo rješavanje u okviru postojećeg sistema, te da se formalna institucija napusti, a učesnici individualno vrate njenim korijenima.

Dakle, ponešto paradoksalno, kako bi se očuvao akademski ideal, čovjek mora da napusti formalizovanu karikaturu te institucije i posveti se akademskim naporima samostalno i nezavisno. Ovo, naravno, podrazumijeva pedantnost u ličnom usavršavanju, istraživanju i učenju, ali i onaj edukativni aspekt akademije. Iz tog razloga, neophodno je utjeloviti taj osnovni princip prenošenja znanja, pa sam, vodeći se time, i započeo ovaj projekat.

Ova otvorena akademija, praktično realizovana kroz moja Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti, je pokušaj povratka tim osnovnim načelima. Onog dana kada sam odbranio doktorsku tezu, rečeno mi je da uz tu titulu dolaze i određene obaveze, ali, čini se, da se ta odgovornost, barem u svom suštinskom značenju, naširoko zanemaruje. Obaveza jednog doktora nauka prema akademiji nije da prati pravila i služi dogmama, već da čuva i njeguje njena osnovna načela: slobodan govor, odgovornost ka istini i ličnom i kolektivnom usavršavanju, na naučnom, kulturnom i etičkom nivou. Kako stvari stoje, to nije moguće uraditi unutar okvira trenutnog ideološkog aparata, pa zbog toga, ovu odgovornost preuzimam odlukom da kroz otvorena predavanja podijelim svoje znanje, te da tako, bez pritisaka i prisile, pomognem upravo onima koji vrednuju ista načela da iskažu i ispune svoj intelektualni potencijal.

Mladom i radoznalom čovjeku, onome koji je istinski željan znanja i napretka i koji još uvijek njeguje vjeru u transcendentalno dobro, treba udahnuti nadu u to da ga čovjek nije napustio i da ne stoji sam zagledan u praznilo. Akademija nije mjesto, nije skup zgrada sa velikim slovima iznad ulaza, nju ne čine ni oni koji imaju u rukama papir sa naslovom „diploma“, niti oni željni da ga dobiju u ruke. Akademija je princip, ideja, načelo i ideal odgovornosti ka istini, ispoljen kroz diskusiju, istraživanje, razmjenu ideja, i želju za napretkom, kako naučnim tako i kulturnim.

Ovim projektom imam namjeru da iskažem i utjelovim upravo te principe odanosti istini i težnji za ličnim i kolektivnim unapređenjem. Kao neko ko se decenijama bavi naukom i umjetnošću, pisanjem i filozofijom, komponovanjem, slikarstvom, fizičkim vještinama, kao doktor nauka u oblasti elektrotehnike, kao neko ko je godinama radio sa talentovanim učenicima, takmičarima i studentima, imam odgovornost da stečeno znanje i iskustvo prenesem svakom studentu, bio on mlađi ili stariji, manje ili više kvalifikovan, koji strijemi ličnom usavršavanju i razvijanju, u naučnom i kulturnom smislu. Ova otvorena akademija je poziv svakome sa akademskom aspiracijom na učenje, istraživanje, diskusiju i razmjenu ideja, nevezanom za lokacije, diplome, novac ili ispite, sa ciljevima ličnog i kolektivnog napretka i odgovornosti ka čovjeku i istini.

Koliko je u mojoj moći, obrađujem teme iz unije filozofije, nauke i umjetnosti, bez ustručavanja od zadiranja duboko u specifičnosti. Ovaj poduhvat ima za cilj da izgradi renesansnog čovjeka, polihistora savremenog doba, pa tako razrađujem, istražujem, razvijam, stvaram i prezentujem različite materijale namijenjene upravo onima koji strijeme ka tome da postanu homo universalis. Naravno, savremenom čovjeku taj cilj je praktično nedostižan, ali sam put je vrijedan truda, barem utoliko što odiše smislom.

Zavisno od prilika, predavanja organizujem na različitim lokacijama, na otvorenom kad god je to moguće, a termine okupljanja oglašavam unutar odgovarajućih javnih socijalnih grupa i kanala. Kroz ove kanale, učesnici mogu da predlažu buduće teme za analizu, kontaktiraju me u vezi sa vlastitim radovima, za mentorsku pomoć i bilo koji drugi vid akademski relevantne diskusije. Za oglašavanje termina i tematike predavanja, diskusiju i pitanja, dostupan je odgovarajući Discord server.

Dodatni detalji u vezi sa organizacijom i metodologijom održavanja predavanja nalaze se na sljedećoj lokaciji: Otvorena predavanja iz filozofije, nauke i umjetnosti.

Obavještenja i tekuće informacije

Tekuća tema: Primjena elementarnih zakona fizike na svakodnevne probleme

Tekuće oblasti: Mehanika, termodinamika, mehanika fluida, optika, elektromagnetizam, kvantna mehanika

Lokacija: Amfiteatar-2 Univerziteta Apeiron

Raspored: Četvrtkom od 18.00 do 20.00.

Discord server: Otvorena akademija